Naponta frissülő tervezőnaptár! Kövesse figyelemmel!
Főooldal
Általános felvételi tájékoztató

Általános felvételi tájékoztató

Tisztelt Érdeklődők!

Intézményünk 2017/2018. évi felvételi rendje megtekinthető itt:  Felvételi 2017/2018

Nyílt nap: 2016. október 12. 9:30 órától,

2016. november 16. 9:30 órától,

2016. december 7. 9,30 órától,

Projekt-nap: 2016. november 26. és 2017.01.14. (ezt külön hirdetni fogjuk a rendezvény előtt 2 héttel!)

Felvételi: Részletes tájékoztató a honlapunkon! Tervezett időpontok: 2016. január 21., írásbeli Szóbeli: 2016. február 25., 2016. március 4.

Helye: Szent József Általános Iskola Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium – 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.

 

ÁLTALÁNOS BEMUTATKOZÁS

Napjainkban, amikor a hagyományos értékek és a hagyományos közösségek egyre inkább veszélybe kerültek, a gyermeke boldog jövőjén munkálkodó szülő számára nagyon fontos döntés a megfelelő középiskola kiválasztása. A koragyermekkori családi hatások után a kamaszévek formálják véglegessé a személyiséget, ezért nem mindegy, hogy mindennapjaik során milyen értékek, milyen szemlélet veszi körül az e korosztályba tartozó lányokat, fiúkat. A debreceni Szent József Gimnázium és Kollégium 1996-os megalapításával Bosák Nándor püspök úrnak épp az egykor neves debreceni katolikus piarista oktatás újjáteremtése volt a legfőbb törekvése. A piarista nevelési hagyományokat a tehetséges fiatalok felkarolása, a vidéken élők zavartalan tanulmányi előmenetelének biztosítása és a hátrányos helyzetből induló diákok esélyeinek növelése jellemezte. Ezeket az alapelveket szem előtt tartva az oktatás-nevelés időszerű igényeinek megfelelő lehetőségekkel várja leendő diákjait intézményünk. 2007 szeptemberétől az egykori Piarista Főgimnázium felújított épületében, esztétikus környezetben 14 osztályteremmel, fizika-matematika, biológia-kémia, számítás-technikai, ének-zenei, képzőművészeti és nyelvi szaktanteremmel várjuk leendő diákjainkat.

Kollégiumi férőhelyet minden jelentkező számára biztosítunk, ahol a 2005-ben kiváló minőségben felújított épületben, családias saját konyhánkon főzött finom ételek teszik otthonossá a kollégiumi életet. Külön kiemeljük, hogy az átlagosnál nagyobb súlyt fektetünk diákjaink nevelésére. Folyamatos osztályfőnöki jelenléttel igazi közösségekké kovácsolódó osztályokban tölthetik el a fiatalok diákéveiket. Tartalmas szabadidős programokkal szeretnénk diákjaink szemléletét bővíteni, s valóságos értékekre nyitottá tenni őket: rendszeresen részt veszünk kulturális rendezvényeken, osztálykirándulásokon hazánk különböző tájegységeit ismerjük meg. Fontosnak tartjuk a jó és szoros együttműködést a szülői házzal, hisz csak így érhetjük el közös célunkat: hitben és tudásban jól felvértezett ifjak útra-bocsátását. Hittanoktatásunk (római és görög katolikus) biztosítja a hitéleti ismeretek elmélyítését, a liturgikus programok, a lelkigyakorlatok pedig a hitgyakorlat magasabb formáinak elsajátítását teszik lehetővé. Iskolánk lelki vezetői elmélyült vallásosságra és következetes, a hagyományos egyházi értékeken alapuló életvezetésre hívják a nálunk tanuló fiatalokat.

A tantervi előírások teljesítése mellett fő célkitűzésünk a gyakorlati szempontból is jól kamatoztatható tudás átadása. Külön hangsúlyt kapnak a felsőoktatásban és társadalmunkban is egyre inkább előtérbe kerülő mérnöki, műszaki tudományos lehetőségek: 9-10. évfolyamtól indulnak a különböző szakirányultságú profilok. Az informatika/reál párokból választók egyfelől az ECDL-vizsgára iskolai keretek között, ingyenesen készülhetnek fel, másfelől 11. évfolyamtól kiegészítő természettudományos ismeretekre tehetnek szert matematikából, informatikából. Mindez a továbbtanulásukat segíti majd elő. A Debreceni Egyetem Műszaki Karával kötött együttműködés révén iskolánk diákjai műszaki rajzot és az AUTOCAD mérnöki tervezőprogram alapfokú használatát is megtanulhatják. Az együttműködésnek köszönhetően intézményünk diákjai közelebbről megismerkedhetnek a műszaki jellegű felsőoktatási lehetőségekkel. E szempont különösen akkor válik jelentőssé, ha figyelembe vesszük a munkaerőpiac alakulását: a természettudományos műveltség felértékelődését.

Az informatikai tudás ma már nem pusztán felhasználói ismeretek megszerzését jelenti, hanem a programozás, a programnyelvek elsajátítását is. Jó alkalmat teremt erre az órarendünkbe is bevezetett LEGO-robot programozás, ami a diákok kreativitását, problémamegoldását is fejleszti. E képzés hátterét a debreceni National Instruments, a világhírű amerikai informatikai fejlesztő céggel kötött megállapodás biztosítja. A debreceni Alföld Szakképzővel kötött együttműködés alapján intézményünk bekapcsolódott a CISCO képzési rendszerbe, a képzést eredményesen elvégzők nemzetközi vizsgabizonyítvány szerezhetnek.

A magyar fiatalok előtt az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta olyan korábban nem is képzelt lehetőségek nyíltak meg mind a továbbtanulás, mind a munkavállalás terén, amelyhez a fontosabb európai nyelvek ismerete ma már elengedhetetlen. Az angol nyelv mellett a német, az olasz és a francia nyelveket tanulhatják diákjaink. Külön figyelmet érdemel az ötévfolyamos rendszerű nyelvi előkészítő képzés, amelyben az első éven heti 12 órában angol (haladó szintről indul), német és olasz (kezdő szintről indulnak) heti 4 órában emelt szintű informatikai képzés folyik. Ezzel jó esély nyílik mind a nyelvvizsga mielőbbi megszerzésére, mind az ECDL-vizsgák magasabb szintű moduljainak a teljesítésére. Azon diákok, akik hetedik évfolyamban kerülnek hozzánk szintén az angol és német nyelvű emelt óraszámmal mélyíthetik el tudásukat, illetve az olasz, francia, angol és német nyelvvel (mint második idegen nyelvvel) foglalkozhatnak a magasabb évfolyamokon.

Napjaink egyik kulcsszava a kommunikáció. Intézményünk arra törekszik, hogy a média-kommunikációs képzésünk révén a nálunk végző diákok mind elméleti, mind gyakorlati szempontból jobban kiismerjék magukat az info-kommunikációs társadalomban. Olyan projekt-munkákon alapuló gyakorlatközpontú képzési irányt kínálunk, ahol a különféle médiaműfajok jellegzetességeit elsajátítva, a digitális technikai lehetőségeket megismerve fejleszthetik képességeiket tanulóink. E képzésünk az Európai Unió által támogatott „Audiovizuális emlékgyűjtés” projekt keretén belül létrehozott filmstúdióval valósul meg.

2012 szeptemberétől a korábbi informatikai képzéseink kibővítésével megindul az informatikai szakképzés is intézményükben, ezzel nevünk is bővül a szakközépiskolai képzés megjelölésével. E képzési rendben egyesítjük a hagyományos szakképzési rendet a nálunk folyó kísérletező, újító programokkal, így olyan tudást adhatunk diákjainknak, amely jól hasznosítható lesz majd a felnőtt életben is. A szakképzési rend jelenlegi formája a kétéves pályaorientációs, majd a két éves szakképzési szakasz, amelyre ráépül az OKJ-s képzések sora.

2011 szeptemberétől megindult a Katonai alapismeretek oktatása is intézményünkben. A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárjával együttműködve a fiatalabb évfolyamok szakköri, illetve előkészítő foglalkozás keretén belül ismerkednek a honvédelem elméleti és gyakorlati oldalával, a végzős évfolyamok pedig 2 éven keresztül heti 2 órában már az érettségire készülhetnek fel. A képzést Széll Gábor mesteredző speciális erőnléti és önvédelmi oktató munkája egészíti ki. Az önvédelmi képzésbe más diákok is bekapcsolódhatnak.

Iskolánkban számos lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére: közös koncert, mozi és színházlátogatásokat szervezünk, az osztálykirándulások hazánk kulturális és természeti értékeinek megismerését segítik elő. Délutáni foglalkozásokra is várjuk az érdeklődő diákokat, akik a legkülönfélébb területeken bontakoztathatják ki tehetségüket. Művészeti-tudományos szakköreink: ikonfestő, grafika, gitár, néprajz, orosz, ECDL, elektronika, programozás, Lego-robot, média.

A sport iránt komolyabban érdeklődő diákok számára a sporttagozatos képzést ajánljuk. Két szakágban komoly lehetőségeket biztosítunk: a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Debreceni Olasz Focisuli által hirdetett, korszerű, műfüves pályán tartott akadémiai rendszerű labdarúgó, valamint a Debreceni Jégkorong Egyesület (DHK) szakmai vezetésével beinduló szintén akadémiai rendszerű jégkorong képzésre hívjuk fel a figyelmüket. Kiemelten támogatjuk a versenysportolókat, jelenlegi diákjaink között kiváló eredménnyel rendelkező úszók, sportlövők találhatók.

Intézményünk több képzési formája mellett is nyitottak további sport-szakköreink: íjászat, sakk, röplabda, foci szakkör.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk diákjaink felkészülését a felnőtt életre, ezért sikeres nyelvvizsga, jogosítvány, ECDL-bizonyítvány esetén ösztöndíj formájában külön anyagi támogatást is nyújtunk.

Hívjuk azokat a lányokat és fiúkat, akik a középiskolás éveiktől a komoly kihívásokat, a változatos lehetőségeket, a hagyományos keresztény értékrend elsajátítását, s a felnőtt évekre való szellemi-lelki felkészülést várják.